PAGRINDINIS PAJUS

Kuom skiriasi papildomas pajus nuo pagrindinio pajaus?

Pagrindinis pajus asmeniui suteikia teisę balsuoti kredito unijos visuotiniuose narių susirinkimuose ir drauge priimti svarbius finansinei įstaigai sprendimus, taip pat gauti kredito unijos finansines paslaugas, skirtas unijos nariams (pvz., investuoti į indėlius, imti kreditus, naudotis internetine bankininkyste, mokėjimo kortele ir kt.), o įsigijus papildomą pajų – nesuteikiama balso teisė kredito unijos visuotiniame narių susirinkime. Kredito unijos narys gali turėti tik vieną pagrindinį pajų, o papildomų pajų galima įsigyti ir daugiau, atitinkamai pasirašant papildomo pajaus įsigijimo sutartis.

Kas yra kredito unijos pagrindinis pajus?

Kredito unijos nario įsigytas pajaus vardinis dokumentas, kuriuo suteikiama teisė kredito unijos visuotiniame narių susirinkime turėti vieno balso teisę sprendžiant šio susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus ir gauti dividendus, taip pat kitos šiame įstatyme nustatytos teisės, išskyrus asocijuoto nario neturtines teises, apribotas pagal šį įstatymą.

Kaip galiu nusipirkti/investuoti į pagrindinį pajų? Turiu apsilankyti kredito unijoje ar tai galiu tai padaryti per internetinę bankininkystę?

Norint įsigyti pagrindinį pajų būtina atvykti į kredito unijos buveinę, pasirašyti pagrindinio pajaus įsigijimo sutartį, apmokėti pajinį įnašą pinigų pervedimu į kredito unijos nurodytą asmens sąskaitą arba grynaisiais pinigais.

Kiek mažiausiai ir daugiausiai galiu investuoti į pagrindinį pajų?

Mažiausias pajinio įnašo už pagrindinį pajų dydis negali būti mažesnis kaip 28,96 euro, o po 2017 01 01 mažiausias pajinio įnašo už pagrindinį pajų dydis negali būti mažesnis kaip 30 euro, tačiau kredito unija  gali būti pasitvirtinusi ir didesnį nei minimalus pagrindinio pajaus dydį. Didžiausia įmoka yra neribojama. Narys gali turėti tik vieną pagrindinį pajų.

Ar galiu padidinti ir papildomai įmokėti į pagrindinį pajų?

Taip, nario pasirinktu laiku galima padidinti turimą pagrindinį pajų, pasirašant susitarimą prie pagrindinio pajaus įsigijimo sutarties ir papildomai įmokant atitinkamą įmoką. Įmokų dydžiai nėra ribojami.

Kodėl verta investuoti į pagrindinį pajų?

Įsigytas pajaus vardinis dokumentas suteikia teisę kredito unijos visuotiniame narių susirinkime turėti vieno balso teisę sprendžiant kredito unijos narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, gauti dividendus bei skirstomo pelno dalį, rinkti kredito unijos valdymo ir priežiūros organus, siūlyti kandidatus į kredito unijos renkamų organų narius. Kredito unijų nariai, įsigiję pagrindinį pajų, taip pat gali naudotis visomis kredito unijos finansinėmis paslaugomis (pvz., investuoti į indėlius, imti kreditus, naudotis internetine bankininkyste, mokėjimo kortele ir kt.).

Kaip, kada ir kur galėsiu atgauti pagrindinį pajų?

Pajinis įnašas už pagrindinį pajų, kuris įsigytas iki 2017 01 01 grąžinamas tik finansiniams metams pasibaigus, kredito unijos visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir priėmus nutarimą dėl pelno paskirstymo ir nuostolių atlyginimo tvarkos. Kredito unija, grąžindama asmeniui, kurio narystė kredito unijoje pasibaigė, jo pajinį įnašą už pagrindinį pajų, privalo jį proporcingai, atsižvelgdama į kredito unijos praėjusių metų patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytas kredito unijos nuostolių sumas, sumažinti.

Pajinis įnašas už pagrindinį pajų, kuris įsigytas po 2017 01 01 gali būti grąžinamas tik narystei kredito unijoje pasibaigus ir kredito unija, grąžindama asmeniui jo pajinį įnašą už pagrindinį pajų, privalo jį proporcingai, atsižvelgdama į tų metų, kuriais narystė kredito unijoje pasibaigė ar kuriais kredito unijoje buvo gautas prašymas grąžinti pajinius įnašus už papildomus pajus, patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytas kredito unijos nuostolių sumas, sumažinti.

Jeigu, atsiskaičius su asmeniu, nebus vykdomi kredito unijos veiklos riziką ribojantys normatyvai, pajinių įnašų už pagrindinį ir papildomus pajus grąžinimas turi būti sustabdomas tol, kol bus užtikrinta, kad yra vykdomi kredito unijos veiklos riziką ribojantys normatyvai.

Pašalintas arba išstojęs iš kredito unijos asmuo nuo pašalinimo ar išstojimo momento praranda teisę naudotis kredito unijos teikiamomis paslaugomis.

Ar pagrindinis pajus yra apdraustas Indelių ir investicijų fondu?

Pagrindinis pajus nėra draudžiamas valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“.