PAPILDOMAS PAJUS

Kas yra kredito unijos papildomas pajus?

Kredito unijos nario, turinčio pagrindinį pajų, įsigytas pajus, kuriuo suteikiama teisė gauti dividendus, taip pat kitos LR kredito unijų įstatyme nustatytos teisės, tačiau nesuteikiama balso teisė kredito unijos visuotiniame narių susirinkime.

Kas gali investuoti į kredito unijos papildomą pajų?

Visi kredito unijų nariai, turintys pagrindinį pajų.

Kaip galiu nusipirkti/investuoti į papildomą pajų? Turiu apsilankyti kredito unijoje ar tai galiu tai padaryti per internetinę bankininkystę?

Norint įsigyti papildomą pajų, asmeniui būtina atvykti į kredito uniją ir sudaryti papildomo pajaus sutartį. Kol kas investuoti į papildomą pajų per internetinę bankininkystę galimybės nėra.

Kiek mažiausiai ir daugiausiai galiu investuoti į papildomą pajų?

Maksimali suma investuojant į papildomą pajų nėra ribojama. Investuojant į papildomą pajų, mažiausios sumos dydį nustato kiekviena kredito unija individualiai.

Ar galiu padidinti ir papildomai įmokėti į papildomą pajų?

Taip. Kredito unijos narys gali turėti neribotą skaičių papildomų pajų, kurių suma nėra ribojama. Kiekvienu atveju, norint įsigyti papildomą pajų, kredito unija su unijos nariu sudarys naują papildomo pajaus sutartį ir jam atidarys naują papildomo pajaus sąskaitą.

Kodėl verta investuoti į papildomą pajų?

Kredito unijos narys, investavęs į papildomą pajų, prisideda prie kredito unijos kapitalo stiprinimo ir turi teisę gauti dividendus.

Kaip, kada ir kur galėsiu atgauti papildomą pajų?

Pajinis įnašas už papildomus pajus, kurie buvo įsigyti iki 2017 01 01, turi būti grąžinamas vadovaujantis kredito unijos įstatuose nustatyta tvarka ir nėra mažinamas proporcingai, atsižvelgiant į kredito unijos praėjusių metų patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytas kredito unijos nuostolių sumas.

Jeigu, atsiskaičius su asmeniu, nebus vykdomi kredito unijos veiklos riziką ribojantys normatyvai, pajinių įnašų už pagrindinį ir papildomus pajus grąžinimas turi būti sustabdomas tol, kol bus užtikrinta, kad yra vykdomi kredito unijos veiklos riziką ribojantys normatyvai.

Pajinis įnašas už papildomą pajų, kuris įsigytas po 2017 01 01 gali būti grąžinamas ir narystei kredito unijoje nepasibaigus. Kredito unija, grąžindama asmeniui jo pajinį įnašą už papildomus pajus, privalo jį proporcingai, atsižvelgdama į tų metų, kuriais narystė kredito unijoje pasibaigė ar kuriais kredito unijoje buvo gautas prašymas grąžinti pajinius įnašus už papildomus pajus, patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytas kredito unijos nuostolių sumas, sumažinti. Kredito unija su savo nariu atsiskaito išmokėdama jam priklausantį pajinį įnašą už papildomus pajus, tik po to, kai įvertinusi kredito unijos finansinę būklę nustato, kad atsiskaitymas nekels grėsmės kredito unijos veiklos stabilumui ir patikimumui.

Ar papildomas pajus yra apdraustas IDF?

Papildomas pajus nėra draudžiamas valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“.